FUJI-XEROX

FUJI-XEROX

Set built on stage in Hong Kong.